.
Waagø slekten
page 4

Generasjon 7
 

** = Har informasjon
       have information

?? = Ønsker innformasjon
        want information

oppdattert 24 mai 2009

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
se også
look also
Fam. nr.: navn / name født / born sted / Placeflag døde / death sted/placeflag
  W1121211 Helene Strøm **.**.**** Lørenskog     
  W1121212 Camilla Strøm **.**.**** Lørenskog     
  W1121221 Jeanette Strøm **.**.**** Lørenskog     
  W1121231 Andreas Strøm **.**.**** ????     
  W1121232 Malin Strøm **** Akershus    
W.L. W1122111 Wenke Larsen **.**.**** S.-T.     
K.M.H. W1122121 Kjell Morten Hubakk **.**.**** S.-T.     
A.K.H. W1122122 Anne Karin Hubakk **.**.**** S.-T.     
H.E.H. W1122123 Håvard Eirik Hubakk **.**.**** S.-T.     
M.K.J. W1122124 Monica Kjerstin Johansen **.**.**** S.-T.     
G.M.J. W1122131 Geir Marvin Johansen **.**.**** S.-T.    
Å.K.J. W1122132 Åse Kristin Johansen **.**.**** S.-T.    
R.S.L. W1124111 Rolf-Sverre Ludwigsen. **.**.**** S.-T.    
E.M.L. W1124112 Evy Marie Ludwigsen. **.**.**** S.-T.    
A.L.L. W1124113 Aina Louise Ludwigsen **.**.**** S.-T..    
E.D. W1125111 Edvard Dyrendahl **.**.**** S.-T..    
M.H.B. W1125121 Marit Hassel Berget **.**.**** S.-T.    
J.T.B. W1125122 Jo Trygve Berget **.**.**** S.-T.    
M.H. W1125131 Martin Hassel **.**.**** N.-T.    
V.H. W1125132 Viktor Hassel **.**.**** N.-T.    
M.S.F. W1125211 Maria Småvik Frengen **.**.**** S.-T.    
S.S.F. W1125212 Stine Småvik Frengen * S.-T.    
A.F. W1125231 Anita Frengen **.**.**** S.-T.    
H.F. W1125232 Håvard Frengen **.**.**** S.-T.    
L.F. W1125233 Line Frengen **.**.**** S.-T.    
H.M.F. W1125234 Harald Magnus Frengen **.**.**** S.-T.    
I.F. W1125241 Ida Frengen **.**.**** S.-T.    
H.F. W1125242 Hanne Frengen **.**.**** ????    
S.F. W1125243 Severin Frengen **.**.**** ????    
R.G.F. W1125251 Ronald Frengen Gangstøe **.**.**** S.-T..    
A.B. W1126111 Aslak Brandåstrø **.**.**** N.-T.    
S.B. W1126112 Stina Brandåstrø **.**.**** N.-T.    
H.B. W1126113 Henrik Brandåstrø **.**.**** N.-T.    
M.L.
W1126221
Michael Lyngstadaas **.**.**** S.-T.    
S.L. W1126222 Stefan Lyngstadaas **.**.**** S.-T.    
J.J.L. W1126223 Josef Lyngstadaas **.**.**** S.-T.    
C.O.L. W1126224 Omar Sharif Lyngstadaas **.**.**** S.-T.    
A.L. W1126225 Aleksander Lyngstadaas **.**.**** S.-T.    
H.L. W1126226 Hakkim Lyngstadaas **.**.**** S.-T.    
J.F. W1126311 June Frengen **.**.**** S.-T.    
R.F. W1126312 Robin Frengen **.**.**** S.-T..     
A.C.F. W1126313 Anja Camilla Frengen **.**.**** S.-T.    
S.C.F. W1126314 Siri Christina Frengen **.**.**** S.-T.    
C.M. W1126321 Cicilie Myrvang **.**.**** S.-T..    
J.M W1126322 Jannicke Myrvang **.**.**** S.-T.     
A.M. W1126323 Alexander Myrvang **.**.**** S.-T..     
N.M. W1126324 Nicklas Myrvang **.**.**** S.-T.     
I.C.L.T. W1126331 Ida Caroline Lyngstadås Tvervåg **.**.**** S.-T.     
C.H.L. W1126332 Christer Henrik Lyngstadås **.**.**** S.-T.     
I.E.L. W1126333 Irma Emilie Lyngstadås **.**.**** S.-T.     
T.S.F. W1126411 Trine Strøm Frengen **.**.**** S.-T.     
T.S.F. W1126412 Tonje Strøm Frengen **.**.**** S.-T.     
P.S.F. W1126413 Petter Strøm Frengen **.**.**** S.-T.     
F.J.B. W1126421 Fredrikke Julie Børresen **.**.**** Bærum     
L.D.L. W1126422 Linn Desire Lindstrøm **.**.**** Sverige    
  W1141111 ???????? ??.??.???? ????     
  W1141112 ???????? ??.??.???? ????     
  W1141121 pike ??.??.???? ????     
  W1141122 ???? **.**.**** ????????     
K.E. W1146111 Kristine Erdal ??.??.****   ??.??.****  
T.E. W1146112 Tonje Erdal ??.??.****      
O.E. W1146113 Olve Erdal ??.??.****      
J.G.D. W1146211 Jens Gunnar Dragsnes ??.??.???? ????     
H.M.D. W1146212 Hege Merethe Dragsnes ??.??.???? ????     
E.E. W1146221 Elisabeth Espenes ??.??.???? ????     
M.E. W1146222 Marianne Espenes ??.??.???? ????     
F.M.B. W1146311 Frida Martine Brekk **.**.****??????     
F.V.B. W1146312 Fredrik Viljar Brekk **.**.****??????     
R.D. W1152111 Ronny Dyrøy **.**.**** ????     
H.D. W1152112 Halvard Dyrøy **.**.**** ????     
V.D. W1152113 Vidar Dyrøy **.**.**** ????     
H.F. W1152411 Håvard Fjærli **.**.**** ????????     
S.F. W1152412 Sandra Fjærli **.**.**** ????     
  W1153311 ??????????? Rolandsen ??.??.???? Hitra     
K.A.A. W1153321 Kenneth Andre' Akseth **.**.**** Hitra     
P.R.A. W1153322 Pål Robert Akseth **.**.**** ????     
D.A.A. W1153331 Daniel Akseth Aukan **.**.**** S.-T.     
R.J.S.A. W1153341 Rune Jomar Sæther Akseth **.**.**** ????     
J.A. W1153342 Julie Akseth **.**.**** S.-T.    
  W115334X Silje Nergård **.**.**** ????????    
  W115334Y Bernt Andre Nergård ??.??.**** ????????    
  W1153511 Vegard Heltne Sæther **.**.**** M. og R.     
  W1153512 Torill Sæther **.**.**** ????     
  W1153513 Marit Sæther **.**.**** ????     
I.S.E. W1153521 Ingunn Sæther Elven **.**.**** S.-T.     
R.E. W1153522 Rune Elven **.**.**** ????     
P.A.H. W1153531 Per Audun Haugsnes **.**.**** S.-T.     
I.M.H. W1153532 Ida Marie Haugsnes **.**.**** ????     
L.H.H. W1153533 Lars Håkon Haugsnes **.**.**** ????     
  W1153541 Christina Sæther **.**.**** ????     
  W1153541 Chatarina Sæther **.**.**** ????    
  W1153543 Thea Johanne Sæther **.**.**** S.-T.    
  W1153611 Hege Charlothe Sæther **.**.**** S.-T.    
  W1153612 Hans Christian Sæther **.**.**** S.-T..    
V.M.H. W1155111 Vanesa Martiner Hansen **.**.**** ? Spain    
© S. G. Ludwigsen
Page -26